POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych pochodzących od użytkowników serwisu internetowego www.ewaprzezdziecka.com (dalej Użytkownik). Polityka zawiera także informacje dotyczące praw osób fizycznych dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Przeździecka (dalej Administrator lub po prostu my). Możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail: info[@]ewaprzezdziecka.com  
Przetwarzając Twoje dane osobowe, czynimy to zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

 

Bezpieczeństwo Twoich danych

Przetwarzając Twoje dane, zabezpieczamy je przed bezprawnym dostępem osób nieupoważnionych, nieuprawnioną modyfikacją, zniszczeniem czy utratą. W tym celu stosujemy środki techniczne i organizacyjne dobrane zgodnie z wymogami zawartymi w RODO, aby Twoim danym zapewnić poufność, integralność i dostępność.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 1. Zakup zdjęć
  • Jeśli dokonujesz zakupu zdjęć, w tym składasz na nie zamówienie, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz inne dane niezbędne do realizacji Twojego zamówienia. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
  • Twoje dane przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
   1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości,
   3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości jej zawarcia i wykonania.
 2. Zgłoszenie reklamacji
  • Jeśli składasz reklamację związaną z zamówieniem, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe i dane dotyczące reklamowanego zamówienia. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
  • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na obsłudze zgłoszeń reklamacyjnych i dbaniu o naszą jakość.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi w sprawie reklamacji.
 3. Kontakt przy pomocy formularza kontaktowego lub w inny sposób
  • Jeśli kontaktujesz się z nami w innej sprawie, przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe i inne zawarte w Twojej wiadomości. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.
  • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na obsłudze Twojej wiadomości i udzieleniu na nią odpowiedzi.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości obsługi przesłanej nam wiadomości i jej usunięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. hostingodawca i firmy świadczące wsparcie IT). Dostęp do danych ograniczony jest do zakresu niezbędnego do realizacji zadań spoczywających na tych podmiotach.
Dostęp do Państwa danych mogą mieć również uprawnione do tego organy państwowe, w szczególności urzędy skarbowe.

 

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych, Twoje dane będą przechowywane:

 1. gdy dokonujesz zakupu zdjęć – przez okres realizacji zamówienia, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zamówieniem, co może być w określonej sytuacji przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 2. gdy składasz reklamację – przez okres jej rozpatrzenia, co może być w określonej sytuacji przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 3. gdy kontaktujesz się z nami w innym celu – przez czas obsługi Twojej wiadomości,
 4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń do czasu pozytywnie rozpatrzonego sprzeciwu.

 

Przysługujące Ci prawa

Przysługuje Ci prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją  szczególną sytuacją,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt na wskazany we wstępie adres e-mail.

 

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

 

Pliki cookies

Podstawowe informacje

Serwis internetowy www.ewaprzezdziecka.com generuje pliki cookies. Są to dane informatyczne (zawsze pliki tekstowe) przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki te nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika lub zainstalowanym w nim oprogramowaniu, jak również nie umożliwiają dostępu do Twojego urządzenia.
Od 22 marca 2013 roku każdy właściciel strony internetowej, która używa plików cookies, ma obowiązek informować o tym swoich Użytkowników poprzez wyświetlenie komunikatu, że strona z nich korzysta. Możesz zarządzać ustawieniami plików za pomocą swojej przeglądarki, w szczególności usunąć wszystkie lub niektóre pliki cookies. Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Zwracamy uwagę, że zablokowanie wszystkich plików cookies może skutkować brakiem optymalizacji procesu korzystania ze strony www dla pewnych elementów naszej strony internetowej, w szczególności tych wymagających logowania.

W poniższych linkach znajdziesz informacje, jak samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania strony internetowej.

Pamiętaj również, że podmioty zewnętrzne nie mogą wykorzystywać twoich plików cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, dopóki sam nie prześlesz do podmiotu zewnętrznego swoich plików cookies.
Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć tutaj: www.allaboutcookies.org.
 

Rodzaje wykorzystywanych plików cookies

Wykorzystujemy pliki cookies "sesyjne" lub/oraz "stałe" niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu, zapewniające bezpieczeństwo korzystania ze strony internetowej. Takie pliki stosujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest oferowanie zdjęć przy pomocy serwisu internetowego i zapewnienie bezpieczeństwa Twoim odwiedzinom na stronie i składanym zamówieniom.